رضایت نامه ها


رضایت نامه های کلینیک دندانپزشکی کتر گشاده روجناب آقای بهرام صحرائی

جناب آقای بهرام صحرائی

علت مراجعه: ایمپلنت کامل
ایشان رضایت خودشان را از نحوه جراحی و درمان ایمپلنت کامل اعلام و نظرات خود را ارسال نمودند.


خانم شهیده سلطانی

خانم شهیده سلطانی

علت مراجعه: ایمپلنت - روکش
ایشان رضایت خودشان را از نحوه جراحی و درمان ایمپلنت و روکش اعلام و نظرات خود را ارسال نمودند.